Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Image

Профил "Изобразително изкуство"

Image

РУО, гр. Велико Търново - Държавен план-прием за 2024-2025 учебна година - вижте тук 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

 
 

ПРОФИЛ

СВОБОДНИ МЕСТА

БАЛООБРАЗУВАНЕ

„Софтуерни и хардуерни науки“ 26 (2*БЕЛ + 2*МАТ) + (1*АЕ + 1*КМИТ)

"Изобразително изкуство"

26

(1*БЕЛ + 1*МАТ + 2*ИИ) + (1*ИИ. + 1*КМИТ)

 

 КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Учениците участват в класирането за допълване до максималния брой ученици в паралелка профил "Изобразително изкуство" и профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в VІІІ клас според бала посочен в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. Балът се образува при условията на кандидатстване на първи, втори, трети и четвърти етап.

2. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.

3. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

4.  Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 3 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024 - 2025 г.

Прием в VIII клас – дейностСрок
Подаване на документи до комисията по чл.95, ал.3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.   3 - 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  до 4 юли 2024 г. вкл. 
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.    8 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране   до 12 юли 2024 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  15-17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране   до 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране    25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  до 30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  31 юли и 1 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 2 август 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране  5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране  до 7 август 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране  8 – 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране  до 12 август 2024 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране  определя се от директора до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2024 г. вкл.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;

РАБОТНО ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ КОМИСИЯТА:

I класиране - 13.07. – 17.07.2024 г. от 08:00 ч. до 17:30 ч. в библиотеката;

II класиране - 20.07.- 24.07.2024 г. от 08:00 ч. до 17:30 ч. в библиотеката;

III класиране - 31.07. – 01.08.2024 г. от 08:00 ч. до 17:30 ч. в библиотеката;

IV класиране – 08.08 – 09.08.2024 г. от 08:00 ч. до 17:30 ч. в библиотеката.

 

Обща информация

 

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Ученици, класирани по ПЪРВО желание, НЯМАТ ПРАВО да подават заявление за второ класиране.

Ако ученикът е класиран по ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ трябва да се запише (не може да участва във второ класиране). Ако не се запише губи мястото си.

 

Ученици, които на първи етап не са класирани, автоматично участват във второто класиране.

Ако ученикът е приет по ВТОРО, ТРЕТО И Т.Н. ЖЕЛАНИЕ има два варианта:

  • да се запише в училището, в което е приет, при което не може да участва във второ класиране;
  • да подаде заявление за второ класиране в училището, в което е класиран на първо класиране:
  • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си;
  • Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание;

 

ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

1. Ако сте приети на второ класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, губите мястото си във второ класиране.

2. Ако не сте приети на второ класиране, единственият вариант е да участвате в трето класиране.

 

ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

1. Ако сте приети на трето класиране, следва да отидете в училището, в което сте приети, и да се запишете. Ако не се запишете, губите мястото си в трето класиране.

2. Ако не сте приети на трето класиране, единственият вариант е да участвате в четвърто класиране.

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Заявления за участие в четвърти етап на класиране ще се подават онлайн или в училище-гнездо в периода 07-08 август 2023 г.

В заявлението за четвърти етап на класиране ученикът може да промени и пренареди желанията си, съобразно с обявените незаети места след трети етап на класиране, като НЕ ЗАПАЗВА мястото си от по-преден етап на класиране.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ след VII клас са публикувани на адрес: https://infopriem.mon.bg

 

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка на ученика.

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search