Иновативно училище

Списък на иновативните училища в Република България за учебната:

Актуална информация за иновативните училища може да намерите в платформата на адрес: https://www.ischools.bg


Иновацията обхваща периода 2021-2025г. и включва въвеждане на интегриран учебен предмет „Виртуална биология“ за учениците IX –XII клас. Ще се реализира в 4 етапа, като всеки етап обхваща една 1 учебна година. Обучението ще се провежда в STEM център в училището.

Елементи на иновацията:

- по отношение на организацията и съдържанието на обучението:

Разработване на програма по новия предмет „Виртуална биология“.
Провеждането на часовете се реализира от двамата учители едновременно.
Прилагане на интердисциплинарния подход е промяната, която въвеждаме - изучаване едновременно на биология и ИТ с всички взаимовръзки и практическа приложимост.

- използване на нови методи на преподаване - Inquiry-based Learning /IBL/

Цел:

Изработване на краен продукт - разработка от учениците на практически ориентирани проекти чрез интегриране на предметите биология и ИТ.

Повишаване на интереса към STEM предметите, активността и креативността на учениците чрез разширяване на иновативните методи на преподаване, включващи учене чрез „правене“. Осъзнаване на избора на кариера в областта на STEM чрез практически опит.

Методи и инструменти за оценка спрямо вида на оценяваните компетенции:

Спрямо целевите групи – учители, ученици и родители – ще бъдат приложени комбинирано методи и инструменти:

- Анкети за обратна връзка

- Участия в изяви, конкурси, споделени практики

- Открити уроци, публикации

Постигнати резултати:

  • Учебна 2021/2022 година:
    • краен продукт - "Патологии в следствие на COVID-19" наръчник със статии на ученици от XII клас под редакцията на проф. д-р Коста Костов - изтегли тук.
  • Учебна 2022/2023 година:
    • краен продукт - "Човешкото тяло" наръчник със статии на ученици от IX клас - изтегли тук.
    • краен продукт - "Клетка- клетъчни структури. Процеси в клетката" наръчник със статии на ученици от X клас - изтегли тук.

 

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search