Документи  на институцията

 1. Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024 - изтегли тук.
  • Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс 2023/2024 - изтегли тук.
 2. Стратегия за развитие на училището за учебната 2021/2026 - изтегли тук.
  • План за действие към стратегията за периода 2023/2024 - изтегли тук.
 3. Правилник за дейноста на училището 2023/2024 - изтегли тук.
  • Форми на обучение на ученици в СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” - изтегли тук.
  • Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на изпити на ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение - изтегли тук.
 4. Годишен план за дейността на училището 2023/2024 -изтегли тук
 5. Мерки за повишаване качеството на образование 2022/2023 - изтегли тук
 6. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024 - изтегли тук
 7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2023/2024 - изтегли тук
 8. Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 2023/2024 - изтегли тук
 9. Процедура за извиняване на отсъствията на учениците - изтегли тук
  • Заявление за отсъствия на ученик по семейни причини до 3 дни - изтегли тук.
  • Заявление за отсъствия на ученик по семейни причини до 7 дни - изтегли тук.
  • Заявление за отсъствия на ученик във връзка с участие в организирани събития - изтегли тук
  • Заявление за отсъствия на ученик по медицински причини - изтегли тук
© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search