Занимания по интереси

Занимания по интереси по Наредба за приобщаващо образование

MON Logo1

 

Приобщаващо образование

1. Общи положения

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

2. Тематични направления

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

 • Дигитална креативност
 • Природни науки
 • Математика
 • Технологии
 • Изкуства и култура
 • Гражданско образование
 • Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Спорт

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.

ВАЖНО: Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището.

3. Документи за участие в група за занимания по интереси

 • Анкетна карта за ученици, които искат да участват в занимания по интереси - изтегли тук
 • Заявление и декларация за информирано съгласие - изтегли тук

Сформирани групи за занимания по интереси в СУ "Вичо Грънчаров"

Учебна 2022 / 2023 година

Група/клуб

Тематично направление

Категория

Ръководител

1

Клуб "Графичен дизайн"

Дигитална креативност

Дигитални умения

Валентина Маринова

2

Клуб „Искам да знам”

Математика

Приложна математика

Стоянка Николова

3

Клуб "Математиката лесна и интересна"

Математика

Математическа логика

Даниела Велчева

4

Клуб „Мисия Здраве - БМЧК“

Природни науки

Биологически науки

Даниела Кенарева

5

Клуб "Мажоретен състав“

Изкуства и култура

Изящни изкуства

Десислава Бейска

6

Клуб „Цветна магия”

Дигитална креативност

Дигитални умения

Пепа Хаджитодорова

7

Клуб „ Математика - знам и мога“

Математика

Приложна математика

Ваня Рускова

8

Клуб „Знанието е ключът към успеха“

Технологии

Езиков свят

Петя Русева

9

Клуб „ Обичам природата “

Природни науки

Околна среда

Емилия Димитрова

 

 


Сформирани групи за занимания по интереси в СУ "Вичо Грънчаров"

Учебна 2021 / 2022 година

№ по

ред

Група / клуб

Ръководител

1. 

„Млад математик”

Тодорка Иванова Иванова

2. 

Вокална група ”Форте”

Емануела Пламенова Бангеева

3. 

„Математиката лесна и интересна”

Даниела  Тодорова Велчева

4. 

„Арт фантазия”

Валентина Йорданова Маринова

5. 

„Мисия здраве”

Даниела Христова Кенарева

6. 

„Графичен дизайн”

Милена Георгиева Костадинова

7. 

„Цветна магия”

Пепа Димитрова Хаджитодорова

 

Повече за заниманията по интереси в групите, сформирани в СУ "Вичо Грънчаров" вижте тук

Наградени ученици участници в групите вижте тук.


Сформирани групи за занимания по интереси в СУ "Вичо Грънчаров"

Учебна 2020 / 2021 година

№ по

ред

Група / клуб

Ръководител

1. 

„Млад математик”

Тодорка Иванова Иванова

2. 

”Спортни мажоретни танци ”

Евгения Недялкова Рачева

3. 

„Математиката лесна и интересна”

Даниела  Тодорова Велчева

4. 

„Арт фантазия”

Валентина Йорданова Маринова

5. 

„Приложна биология”

Даниела Христова Кенарева

6. 

„Графичен дизайн”

Милена Георгиева Костадинова

7. 

„Искам да знам“

Стоянка Петрова Николова

8. 

„Религия и ценности“

Михаела Георгиева Антова

9. 

„Пъстър свят“

Михаела Георгиева Антова

10. 

„Архимед“

Ваня Димитрова Рускова

11. 

„Млад астроном“

Ваня Димитрова Рускова

12. 

”Модерни мажоретни танци ”

Евгения Недялкова Рачева

13. 

„Цветна магия”

Пепа Димитрова Хаджитодорова

 

Повече за заниманията по интереси в групите, сформирани в СУ "Вичо Грънчаров" вижте тук

Свържете се с нас

5100 Горна Оряховица, България
ул. "Цар Освободител" 6

 • dummy+359 618 6 04 59

 • dummy+359 879 535 781

 • dummy

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search