Прoграма „Екоучилища“

Дейности по програмата

Полезни материали:

        Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Програмата предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степен облекчават издръжката на училищата и общинските бюджети.

 Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

Как работи програма „екоучилища“:

 • Международно

Като програма на Фондацията за Екологично Образование, „Екоучилища“ има за цел да

повиши осведомеността на учениците по въпросите на устойчивото развитие чрез обучение в класната стая, както и чрез училищни и извънучилищни дейности.

 • Демокрация и участие

С акцент, поставен върху подхода на демократично участие, програмата насърчава учениците да поемат активно участие в управлението на училището си в полза на околната среда, като се подчертава значението на социалните ценности.

 • Сертифицирано

Програма „Екоучилища“ е базирана на стандарт ISO14001:2004, който изисква система за управление на околната среда, за да се даде възможност на организацията да разработи и въведе политики и цели, които да вземат предвид законовите и другите изисквания, към които организацията се придържа, както и информация за значимите аспекти на околната среда.

Целевите групи , участващи в програмата са:

 • Деца и ученици от СУ „Вичо Грънчаров“;
 • Учители и служители от училището;
 • Местната общност

 

Дейности по програмата:

1. Създаване на Екокомитет.

Екокомитетът организира и направлява дейностите на училището. Състои се от ученици, учители, помощен персонал, родители, представители на местната власт.

Еко-комитет има за задача да:

 • Гарантира, че цялото училище е запознато с програма „Екоучилища“ ;
 • Поеме водеща роля в извършване на екологичния преглед;
 • Гарантира, че на всички в училищната общност е представена възможност за участие във вземане на решения (доколкото е възможно);
 • Осигури връзка между ученици, учители, старши управленски екип и цялата училищна общност;
 • Поеме водеща роля в изготвяне на План за действие;

 

2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.

 

Преглед или оценка на влиянието на училището върху околната среда. Учениците активно участват в тези дейности, които включват определяне на степента на замърсяване на училищния двор с отпадъци, консумацията на вода и енергия, както и проверка на неефективността на инфраструктурата.

 

3. План за действие. Информацията от екологичния преглед се използва за определяне на приоритетите и създаването на план за действие, който поставя изпълними и реалистични цели, задачи и срокове за подобряване на екологичните показатели на специфични проблеми.

 

4. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да се включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни предмети.

 

5. Контрол и оценяване.

6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.

 

7. Екокод.

Създаване свой Екокод – позиция и отношение към ценностите и целите, които учениците се стремят да постигнат.

 

Програма „Екоучилища“ разработва 10 важни теми:

 • Вода
 • Енергия
 • Отпадъци
 • Замърсяване
 • Училищни площи
 • Биоразнообразие и природа
 • Транспорт
 • Здраве
 • Промени в климата
 • Глобално гражданство

Sertificate 20 1

Свържете се с нас

5100 Горна Оряховица, България
ул. "Цар Освободител" 6

 • dummy+359 618 6 04 59

 • dummy+359 879 535 781

 • dummy

© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search