План за учебната 2021/2022

Име на проекта: STEM ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ - В НАС Е БЪДЕЩЕТО

Цел:

Повишаване на интереса към STEM предметите, активността и креативността на учениците чрез разширяване на иновативните методи на преподаване, включващи учене чрез „правене“. Осъзнаване на избора на кариера в областта на STEM чрез практически опит.

Брой ученици: - 23 ученици от XII клас.

Резултати: Повишаване резултати по STEM предметите и ДЗИ с 10%. Повишаване с 10% на броя на учениците участващи в извънкласни дейности: олимпиади,проекти, клубове по интереси

Умения, които искаме да развием у учениците:

Дигитална грамотност;

Научна грамотност.

Краен продукт: Създаване на наръчник със сравнение между здрави органи и патологични изменения на органите, следствие преболедуван Ковид.

Предмети, които ще интегрираме:

- Биология;

- Иинформационни технологии.

Ниво на интегриране на учебното съдържание:

Трансдисциплинарно интегриране на учебното съдържание

Знания по отделните предмети:

Предмет: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема: АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА

Компетентности:

Крайният продукт от обучението през учебната година ще бъде изработването на наръчник на човешкото тяло, отразяващ здрав организъм и такъв с патологии, вследствие на Ковид 19 с технологиите Zspace, който да отговаря на нуждите на кандидат-студенти и студенти по медицина;

Учебната програма включва 31 теми, които са предвидени за разглеждане в два модула. Програмата е ориентирана към прилагане на холистичното оценяване – цялото е повече от сумата на отделните части. Приоритет и акцент е усвояване на ключови компетентности за здравословен начин на живот чрез интегративен конструкт „учене чрез наблюдение” и „учене чрез правене”;

Интегративният конструкт включва:

Ориентировъчно-аналитичен, чрез сравняване на елементите едни с други и спрямо целта,/сравнение на органите на системите/;

Конструктивно-синтетазен, чрез установяване на връзки между елементите и подреждане в нов конструкт на органите и системите,/установяване на необходимостта от всяка част/;

Оценъчно-рефлексивен, чрез извеждане на нова смислова интерпретация на отделните елементи на цялото, /изграждане на цялостна представа за организъм –„цялото е повече от отделните части“/т. е. получават информация, че организмът е единство от функционирането на отделните системи.

Предмет: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Тема: ZSPACE ТЕХНОЛОГИИ

Компетентности:

Изследват и взаимодействат със STEM съдържание и дейности без засягане на икономически или етични въпроси за скъпи краткотрайни материали/устройства;

Имат повече възможности да тестват и усетят на практика контролирана експериментална грешка, от която да направят изводи;

Видят аспекти от науката, които до сега, са обект на интерес само на научни експерти - лекари, медицински сестри и учени;

По-високи резултати, измерени преди и след провеждането на теста;

Стимулация да активират предишни/натрупани познания;

Прогрес във формулировката на ученическите въпроси от т.нар. ‘’активни’’ въпроси, базирани на съществуващи вече знания към по-високо ниво или т.нар. ‘’интерактивни’’ въпроси;

Цялостен педагогически адекватен прогрес на обучаемите.

Какви са критериите за оценяване на проекта:

Критериална матрица за оценяване, в която са описани основните критерии за изпълнение на проекта;

Критериална матрица за оценка на оформление на наръчника;

Правила при даване на конструктивна ОВ.

Външни експерти/лектори и как искаме да ги включим в проекта:

Изнасяне на лекция, беседа, съвместно изпълнение на част от проекта, обратна връзка за напредъка, оценка;

Лекари(тесни специалисти);

Медицински преподаватели.

Честота и брой на срещите за обсъждане на напредъка, актуални предизвикателства и решения за ефективното протичане на проекта:

Веднъж седмично до приключване на проекта.

Начало:

15.09.2021 г.

Край:

12.05.2022 г.

Планиране на работата по отделните етапи

Етап 1: Готови, старт!

Продължителност: 1 учебен час представяне + 1 учебен час за външен лектор

Представяне на проекта

Как ще представим проекта пред учениците?

Кой ще представи проекта пред учениците?

Колко време ще отделим за представянето на проекта пред учениците?

Видео събитие, в което учениците ще направят избор на човешки орган, патологията на който ще изследват след COVID 19 .

Всяка група ученици ще работи по различен орган и система или всяка група трябва да избере по един орган от всяка система и да работи по него?

Храносмилателна система, дихателна система, отделителна система, сърдечно-съдова система, опорно-двигателна система (мускули), полова система, нервна система, анализатори /око, ухо/, кожа.

20 часа - представяне, работа по теми;

5 часа – външни лектори;

6 часа – работа по краен продукт (3 часа краен продукт, 2 часа представяне на финалния продукт по екипи, 1 час финално представяне представяне на готовия продукт - наръчник на човешкото тяло, отразяващ здрав организъм и такъв с патологии, вследствие на Ковид 19 с технологиите Zspace, който да отговаря на нуждите на кандидат-студенти и студенти по медицина.

Проектът ще бъде представен от Даниела Кенарева в рамките на един учебен час - 1 учебен час представяне.

Д-Р СИБИЛА МАРИНОВА, която да подпомогне за представяне на темата - 1 учебен час за външен лектор.

След активността, учениците заедно ще изготвят лист/въпросник с неща, които трябва да знаят, за да отговорят на основния въпрос.

1 учебен час за:

Формулиране на важните правила за работа;

Запознаване с критериалните матрици за оценка.

Етап 2: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за Покривка на тялото – "Кожа".

Продължителност: 2 учебни часа.

ИТ + Биология и ЗО;

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 3: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Опорно-двигателна система".

Продължителност: 2 учебни часа. + 1 учебен час външен лектор.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 4: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Сърдечно-съдова система".

Продължителност: 2 учебни часа + 1 учебен час външен лектор.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 5: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за храносмилателна система

Продължителност: 2 учебни часа.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 6: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Отделителна система".

Продължителност: 2 учебни часа.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчника със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 7: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Дихателна система".

Продължителност: 2 учебни часа + 1 учебен час външен лектор.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Открит урок.

Етап 8: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Полова система".

Продължителност: 2 учебни часа.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 9: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Нервна система"

Продължителност: 2 учебни часа + 1 час външен лектор.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 10: Анализиране и сравняване на паралелни обекти по форма, структура, създаване на краен продукт за "Анализатори".

Продължителност: 2 учебни часа.

Учениците имат подготвена научна информация за конкретната система/орган. По време на часовете надграждат компетентности, чрез практическо изследване. Създават снимка от обработката и визуализацията за съответната система (на физически здраво и с патологични изменения).

Краен продукт – страници от наръчник със снимки и текст.

Какви трудности могат да срещнат? – Учениците може да не успеят да намерят достатъчно информация.

Етап 11: Подготвяне на финалния продукт

Продължителност: 3 часа.

Събиране на учебниците, обсъждане на статиите за наръчника на всеки екип, сглобяване на 1 финален наръчник от 6-те екипа, изготвяне на постер и подготовка за демонстрация и представяне.

Финален етап: Публична изява

Продължителност:

1 учебен час;

1 учебен час за представителна изява;

1 час финално представяне представяне на готовия продукт - Наръчник на човешкото тяло, отразяващо здрав организъм и такъв с патологии, вследствие на Ковид 19 с технологиите Zspace, който да отговаря на нуждите на кандидат-студенти и студенти по медицина?

Как и пред кого ще представяме публично финалния продукт?

Учениците ще презентират финалния продукт (модели на човешко тяло), както и всички допълнителни материали, изготвени по време на часовете. Презентациите ще бъдат направени пред съответните клиенти, интервюирани в началото на проекта. Медицинските специалисти, гости ще имат възможност да дадат обратна връзка на учениците за тяхната работа.

Презентациите ще бъдат направени в групи.


© Copyright 2024. Изработено в СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица

Search